Aktuelt

Koronavirus: Spørsmål og svar om rettigheter

2019 N Co V Cdc 23311 Foto Cdcalissa Eckert Ms Dan Higgins Mampublic Domain

Foto: CDC/Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM/Public domain

Politiets Fellesforbund får mange henvendelser om koronavirus (covid-19) og hvilke rettigheter man har som arbeidstaker. Her kan du finne svar på det mange lurer på.

Politiets Fellesforbund forholder seg til enhver tid til de rådene helsemyndighetene gir angående koronaviruset (se www.fhi.no). Vårt mål i denne krevende situasjonen er først og fremst å være tilgjengelige og på for dere som medlemmer.

Student? Vi har samlet aktuelle spørsmål og svar for studenter her.

Vi skal forebygge smittespredning og derfor har vi valgt å utsette alle vår kurs og samlinger frem til påske, dvs. alle kurs planlagt gjennomført før 14. april. I tillegg er også enkelte kurs og samlinger etter påske allerede utsatt. All videre aktivitet vurderes fortløpende. Ved spørsmål om Politiets Fellesforbunds kurs og opplæringsvirksomhet, ta kontakt med Erlend Langeland (tlf. 412 08 268) eller Susanne Wathne (tlf. 922 11 926).

Har du som medlem spørsmål om ditt arbeidsforhold anbefaler vi først og fremst at alle medlemmer er i tett dialog med sin arbeidsgiver. Ta gjerne kontakt med en lokal tillitsvalgt som kan hjelpe deg i dialogen med leder.

Politiet har et beredskapsplanverk for håndtering av ulike kriser, katastrofer og hendelser. Søk informasjon på politiets intranett, Kilden, og hold deg oppdatert.

Nedenfor finner du svar på noen av de mest aktuelle spørsmålene om hvilke regler som gjelder og hvilke rettigheter man har.

FERIE/REISER

Hva dekker reiseforsikringen?

Har du spørsmål om hva reiseforsikringen i PF Forsikring dekker? Du kan finne svar hos PF Forsikring.

Du kan også sjekke sidene til Gouda Reiseforsikring, som er leverandør av PF Forsikrings reiseforsikring.

Her kan du melde sak/skade til reiseforsikring

Har du reiseforsikring i et annet forsikringsselskap, ta direkte kontakt med dem.

(Sist oppdatert 18. mars)

Endring av ferie/avvikling av fritidsreiser: Hvilke tiltak kan arbeidsgiver innføre for å redusere smittefaren?

For utvalgte medarbeidere i politiet er det innført forbud mot å reise til utlandet. Reiseforbudet omfatter både fritids- og feriereiser. Forbudet gjelder foreløpig ut april 2020 med mulighet for forlengelse. Politidirektoratet fraråder også medarbeidere å foreta unødige innlandsreiser med kollektivtransport, som tog, buss og fly.

Utgifter knyttet til den ansatte, refunderes av arbeidsgiver med hjemmel i ferieloven. Den ansatte skal imidlertid først søke om å få tapet dekket helt eller delvis gjennom reiseselskap eller forsikring. Det betyr videre at det kun er den ansattes utgifter som dekkes av arbeidsgiver, ikke resten av familien dersom de også velger å ikke reise.

(Sist oppdatert 23. mars)

Jeg får ikke reist hjem fra ferie fordi jeg er blitt satt i karantene. Har jeg krav på sykepenger?

Ifølge NAV kan man ha rett på sykepenger dersom du isoleres på reise i utlandet med mistanke om smitte av koronavirus. Forutsetningen er at du har hatt dialog med lege og at legen har vurdert det som sannsynlig at symptomene som er oppgitt kan være koronavirus. Her kan du finne mer informasjon fra NAV.

(Sist oppdatert 11. mars)

Kan jeg få ferien min utsatt dersom jeg blir smittet eller syk på reise/ferie?

Dersom du fortsatt er syk etter at ferien eller reisen er over, kan du kreve å få ferien utsatt. Du må legge frem legeerklæring og melde fra til arbeidsgiver så snart som mulig.

(Sist oppdatert 11. mars)

Har jeg krav på lønn/sykepenger om jeg gjennomfører ferie når både arbeidsgiver og offentlige myndigheter frarådet reisen?

Arbeidsgiver kan i utgangspunktet ikke bestemme hvor du oppholder deg i ferie- og fritid, men kan fraråde reiser. Ut ifra lojalitetsplikt kan arbeidsgiver pålegge deg å ikke reise til områder som etter offentlige myndigheters råd utløser karantene når du kommer hjem. Om du likevel reiser, vil arbeidsgiver kunne nekte å utbetale lønn/sykepenger om du settes i karantene ved hjemkomst. Dersom du har saklig grunn for slik reise, som for eksempel alvorlig sykdom/ulykke i nær familie, kan dette stille seg annerledes. Det er viktig å ha god dialog med arbeidsgiver, både før og etter reisen, og se på muligheten for hjemmekontor eller uttak av avspasering i karantenetiden.

For utvalgte medarbeidere i politiet er det innført forbud mot å reise til utlandet. Reiseforbudet omfatter både fritids- og feriereiser. Se også svar lengre oppe på siden.

(Sist oppdatert 23. mars)LØNN

Får jeg lønn dersom jeg settes i karantene eller blir syk?

Du har rett til sykepenger fra første sykefraværsdag dersom du er blitt sykmeldt på grunn av korona. Dersom du er pålagt hjemmekarantene av arbeidsgiver uten sykmelding, er det arbeidsgiver som betaler lønnen.

Det er bare de som er smittet, antatt smittet eller pålagt karantene, som har rett til sykmelding. Arbeidstakere oppfordres til å jobbe hjemmefra hvis det er mulig. Egenmelding skal alltid vurderes før sykmelding. Det skriver NAV.

(Sist oppdatert 23. mars)

Får jeg lønnstilleggene om jeg er sykmeldt/satt i hjemmekarantene av arbeidsgiver?

Som ansatt beholder man de faste og variable tilleggene ved sykdom og også når arbeidsgiver setter den ansatte i karantene.

(Sist oppdatert 16. mars)BARN/FAMILIE

Barnehagen/skolen til barna våre er stengt. Hva er mine rettigheter?

Du kan bruke omsorgspenger («sykt barn-dager») hvis barnehagen eller skolen er stengt på grunn av koronaviruset, normalt for barn som er 12 år eller yngre. Hvor lenge du kan bruke omsorgspenger kan variere, men de fleste har rett på opptil 10 dager. Mer informasjon om dette kan du finne hos NAV. Stortinget har nå også vedtatt at foreldre som er hjemme med barn og som har nådd grensen for omsorgspenger eller som er nært å nå grensen, kommer til å få en dobling av perioden med omsorgspenger.

Du har ikke rett til sykepenger for å være hjemme med barn som følge av at barnehage/skole er stengt.

NB! Det skal opprettholdes et skole- og barnehagetilbud til barn av foreldre som jobber i kritiske samfunnsfunksjoner, herunder lov og orden. Les mer om dette hos Helsedirektoratet.

(Sist oppdatert 23. mars)

Samboer/ektefelle jobber ikke innen kritiske samfunnsfunksjoner. Hvordan løser vi det når skole/barnehage er stengt?

Myndighetene sier at terskelen for å få skole-/barnehagetilbud, som opplyst om i forrige spørsmål, skal ligge høyt av hensyn til smittevern. Barn som bor med to foresatte må derfor ha begge foresatte i jobb i kritiske samfunnsfunksjoner og/eller andre virksomhetskritiske oppgaver for å få slikt skole-/barnehagetilbud.

Å finne en praktisk løsning på dette er dermed et spørsmål man må finne en lokal løsning på i samarbeid med arbeidsgiver. Du kan gjerne ta kontakt med tillitsvalgte på arbeidsplassen din, eventuelt ditt lokallag, for hjelp i dialogen med leder.

(Sist oppdatert 16. mars)

Det er sykdom i nær familie. Har jeg krav på fri?

Ha god dialog med din nærmeste leder for å finne en god og praktisk løsning. Se på løsninger som hjemmekontor, uttak av avspasering eller ulønnet permisjon. Ulønnet permisjon må innvilges av arbeidsgiver. Arbeidsmiljøloven (§ 12-10, andre avsnitt) gir deg som arbeidstaker rett til permisjon i inntil 10 dager hvert kalenderår for å gi nødvendig omsorg til foreldre, ektefelle, samboer eller registrert partner.

(Sist oppdatert 13. mars)ARBEID

Kan arbeidsgiver endre arbeidsplaner?

Ja, arbeidstidsbestemmelsene (ATB) og hovedtariffavtalen (HTA) har regler for endring av arbeidsplaner/turnus som skal benyttes i spesielle situasjoner. I HTA er dette regulert i § 7 nr. 6. Ordningen krever lokal enighet. I ATB er ekstraordinære forhold som nødvendiggjør endringer i eksisterende arbeidsplaner regulert i §§ 4.3, 4.4 og 4.5. Drøfting av endring av arbeidsplaner gjøres mellom arbeidsgiver og lokale tillitsvalgte. Ta kontakt med ditt lokallag ved behov.

Ved behov for endring av arbeidsplaner grunnet sykdom eller upåregnelig frafall skal fortrinnsvis ATB § 4-3 benyttes. Den er ment for tilfeller knyttet til sykdom og gir den nødvendige fleksibilitet knyttet til endring av arbeidsplaner. Arbeidsgivers styringsrett gjør det også mulig å midlertidig omdisponere ansatte for å dekke opp for sykefravær. Det er viktig at alle bistår med å drifte de prioriterte arbeidsoppgavene nå fremover.

Les mer om anvendelse av ATB under koronapandemien.

(Sist oppdatert 24. mars)

Kan jeg nekte å gjøre noen arbeidsoppdrag hvis jeg tror det er smittefare?

Politiets samfunnsoppdrag omfatter en rekke oppgaver som kan medføre til dels stor risiko. Arbeidsmiljølovens § 2-3 (2)nr. 3. sier at «arbeidstaker skal avbryte arbeidet dersom arbeidstaker mener at det ikke kan fortsette uten å medføre fare for liv eller helse». Det er liten rettspraksis for dette i politiet. I Rettstidene 1989-329 vurderte Høyesterett spørsmålet i forbindelse med at en hundefører nektet å utføre ordre om sporsøk etter væpnede ranere. Høyesterett uttalte:

«En risiko som ligger innenfor det som følger av ansettelsen, gir ikke arbeidstakeren rett til å nekte å utføre arbeidet. Hvor stor fare arbeidstakeren i det enkelte tilfelle må finne seg i, vil måtte bero på en konkret vurdering der det blant annet må tas hensyn til hvilke interesser som skal ivaretas ved arbeidstakerens innsats, og hva som kan gjøres for å minske risikoen ut fra de tilgjengelige ressurser. Dette vil ofte bero på en meget vanskelig vurdering, som det i utgangspunktet må tilligge den overordnede å foreta. Dette gjelder ikke minst i en etat som politiet, hvor lydighetsplikten er viktig. Arbeidstakeren må imidlertid kunne nekte å etterkomme selv en uttrykkelig ordre hvis den utsetter ham for en fare som ikke under noen omstendighet er akseptabel, eller hvis den må anses klart uforsvarlig ut fra en bedømmelse av den konkrete situasjon.»

Til tross for dette rettslige bakteppet er det et krav i Arbeidsmiljøloven at alle skal ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Politiet har et overordnet HMS-mål at det skal være trygt å jobbe i politi- og lensmannsetaten. Det betyr at arbeidsgiver må gjøre det som er praktisk mulig å forebygge helsefare. Slik forebygging omfatter tilstrekkelig informasjon om risiko, tilgjengelig smittevernutstyr, opplæring i riktig opptreden og bruk av verneutstyr, nødvendig renhold av utstyr, kjøretøy og arbeidsplasser mv. Politiet må sørge for planverk og rutiner for generelt smittevern som ivaretar den enkelte arbeidstakers liv og helse. Dersom det er usikkerhet om smittefare, bruk av smittevernutstyr og rutiner må lederne gjøres oppmerksom på dette slik at dette rettes opp. Bruk gjerne politiets forbedringssystem, Synergi, for å dokumentere behovene for tiltak. Du kan gjerne ta kontakt med tillitsvalgte på arbeidsplassen din, eventuelt ditt lokallag, for hjelp i dialogen med leder.

(Sist oppdatert 17. mars)

Kan politiet bli testet for koronvirus?

Politiets Fellesforbund håper politifolk som mistenker at de har vært utsatt for koronasmitte kan bli prioritert for testing. Les mer her.

Hvordan blir det med lønnsoppgjøret?

Hovedtariffoppgjøret utsettes til høsten. Les mer her.

Jeg har hørt det skal ansettes nye politifolk. Vet dere mer om det?

Det er kommet en bestilling fra Justisdepartementet om at politiet midlertidig må bemanne opp med 300-400 nye politifolk. Det er nå klart at det legges opp til å ansette i flere faser. 150 stykker i første omgang. Disse skal ansettes umiddelbart og skal fordeles til distrikter som nylig har blitt pålagt oppgaver innen grensekontroll. Politifolkene vil bli ansatt på bakgrunn av tidligere rekrutteringsprosesser i politiet, men som i dag ikke jobber i etaten. Ansettelsene har en varighet på seks måneder, men med mulighet for utvidelse til 12 måneder. Alle de nye polititjenestepersonene skal ansettes i Utrykningspolitiet (UP). Politiets Fellesforbund er uenig i det, og mener de heller burde vært ansatt ute i politidistriktene. Les mer her.

(Sist oppdatert 26. mars)

Arbeidsgiver ønsker å fravike 14 dagers frist for endring av arbeidsplaner. Går det an?

Politiets Fellesforbund ønsker i utgangspunktet ikke å fravike 14-dagersregelen som normalbestemmelse. Hensikten med denne fristen er å sikre forutsigbarhet for mannskapene. Les mer her.

(Sist oppdatert 27. mars)Har du andre spørsmål?

Har du som medlem spørsmål om ditt arbeidsforhold anbefaler vi først og fremst at du er i tett dialog med din arbeidsgiver for å finne gode og praktiske løsninger. Ta gjerne kontakt med en lokal tillitsvalgt som kan hjelpe deg i dialogen med leder.

Du kan også ta kontakt med ditt PF-lokallag eller sende oss en melding nede til høyre på siden, så svarer vi så raskt vi kan.

Artikkelen oppdateres fortløpende