Temaområder

Hovedverneombud

Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser, og se til at arbeidsgiver tar nødvendig hensyn til de ansattes sikkerhet, helse og velferd. Hovedverneombudet for politi- og lensmannsetaten skal koordinere og samordne den valgte vernetjenesten i etaten. Ordningen med nasjonalt HVO ble opprettet i 1990. HVO og vara utpekes av Politiets fellesforbund. Administrativt er vervene tilknyttet HMS-seksjonen i politidirektoratet. Vervene har en fri og uavhengig rolle.

Verneombudene skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet. Det betyr at det må være gode rutiner for samhandling mellom arbeidsgiver og vernetjeneste på alle nivå i etaten. Nasjonalt HVO involveres i prosesser som har betydning for flere enn et distrikt/ særorgan. I noen tilfeller utpekes et lokalt HVO eller annen representant fra vernetjeneste til å delta i prosessene.

Hovedverneombudet er fast medlem i Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) og deltar i sentrale IDF-møter mellom arbeidsgiver (POD) og fagforeningene.

Hovedverneombudet er heltidsverv og har arbeidssted i Politidirektoratet og forbundskontoret til Politiets Fellesforbund i Oslo.Vara-HVO utgjør et halvt årsverk og utøves i hovedsak fra sitt fast tjenestested.

Kontaktpersoner

Audun BusethHovedverneombudhvo@pf.no
902 83 440
Lars Olav Melkild
Varahovedverneombudhvo-vara@pf.no924 14 090